top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WPROWADZENIE I DANE KONTAKTOWE 


1.1 Chirurgia Plastyczna E.A. Barańscy s.c. (dalej „Administrator”) wyjaśnia w niniejszym dokumencie, w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, w sytuacjach takich jak m.in.: o nawiązanie z nami kontaktu (np. przez formularz kontaktowy), o utworzenie konta użytkownika na naszej stronie internetowej, o zawarcie umowy. 
1.2 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, wprowadziliśmy stosowne środki techniczne i organizacyjne. 
1.3 Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Chirurgia Plastyczna E.A. Barańscy s.c.
Ul. Krzywoustego 1 
69-100 Słubice 
tel. 95 758 1915 baranski@intermed.com.pl


2. CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA 


2.1 Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które mogą zostać Państwu przyporządkowane jako osobie fizycznej. Jak opisaliśmy poniżej, przetwarzamy różne kategorie danych osobowych, w zależności od rodzaju istniejącej relacji. 
2.2 W przypadku nawiązania z nami kontaktu przez formularz kontaktowy, przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, adres mailowy oraz treść przesłanej wiadomości. Podanie numeru telefonu oraz nazwy firmy jest dobrowolne. Podanie danych dobrowolnych ma na celu ułatwienie kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych obowiązkowych jest warunkiem przyjęcia i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacja nadawcy oraz obsługi zapytania. Podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
2.3 W przypadku kierowania do nas korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej, przetwarzamy dane osobowe zawarte w korespondencji wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na udzielaniu odpowiedzi na zapytania związane z wykonywaną działalnością gospodarczą. 
2.4 W przypadku nawiązania z nami kontaktu drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, będziemy uprawnieni żądać podania dodatkowych danych jedynie wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi zapytania i weryfikacji osoby kontaktującej się z nami. Podstawę prawną stanowi w takiej sytuacji prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytania kierowane przez nadawcę w związku z wykonywaną przez administratora działalnością gospodarczą. 
2.5 W przypadku pozostawienia komentarzy lub polubienia profili administratora na portalach społecznościowych Facebook, LinkedIn oraz Twitter, administrator przetwarza dane udostępnione przez osoby odwiedzające te profile. Dane te są przetwarzane w celu umożliwienia interakcji na profilach społecznościowych, w celu informowania o inicjatywach i aktywności administratora, w celu promocji marki administratora, w celach statystycznych i analitycznych, a ponadto - w razie konieczności – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promowaniu świadczonych usług oraz w razie konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. 
2.6 W przypadku zawarcia umowy administrator przetwarza dane niezbędne do jej realizacji. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 
2.7 W związku z wykonywaniem działalności gospodarczej administrator pozyskuje dane w ramach kontaktów biznesowych (np. wizytówki) w celach związanych z utrzymywaniem relacji biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takiej sytuacji uzasadniony prawnie interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na utrzymaniu relacji z partnerami biznesowymi w ramach prowadzonej działalności. 
2.8 W przypadku przeprowadzenia rekrutacji na stanowiska pracy administrator wymaga od ubiegających się o dane stanowisko podania wyłącznie danych określonych w przepisach prawa pracy (art. 22 (1) Kodeksu pracy). Konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożliwość rozpatrzenia podania o pracę. W przypadku podania danych w szerszym zakresie przetwarzanie będzie się odbywać na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W razie zatrudnienia na umowę o pracę podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), natomiast w przypadku zatrudnienia na umowę cywilnoprawną podstawą prawną jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 

 

3. ODBIORCY DANYCH 
3.1 Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z których usług korzysta administrator, w sytuacjach, w których jest to dopuszczalne na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności administrator może ujawnić dane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom pocztowym. 
3.2 Dane mogą zostać również przekazane właściwym organom lub osobom trzecim o tyle, o ile istnieje obowiązek prawny po stronie administratora udzielenia żądanych informacji. 


4. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG Przetwarzanie danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) jest chronione mocniej niż ich przetwarzanie na terytorium EOG z uwagi na różny poziom ochrony danych osobowych w państwach poza EOG. Administrator każdorazowo informuje o zamiarze przekazania danych poza EOG na etapie pobierania danych. Dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, jeżeli zapewniono wystarczający poziom ich ochrony, w szczególności poprzez: a. stosowanie tzw. standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; b. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych (binding corporate rules) zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, c. kooperację z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w przypadku których wydana została decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; d. kooperację z podmiotami przetwarzającymi dane w ramach programu Privacy Shield zatwierdzonym decyzja Komisji Europejskiej. 


5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
5.1 Okres przechowywania danych zależy od celu przetwarzania: o przetwarzanie oparte na podstawie uzasadnionego interesu prawnego odbywa się przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; o przetwarzanie oparte na podstawie niezbędności do realizacji umowy lub działaniach przed zawarciem umowy z inicjatywy osoby, której dane dotyczą odbywa się do momentu realizacji umowy; o przetwarzanie oparte na podstawie zgody odbywa się do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. 
5.2 Powyżej wskazane terminy przechowywania danych mogą zostać wydłużone, jeżeli istnieje prawny obowiązek przechowywania danych w okresie dłuższym niż wskazany powyżej. Ponadto okres przechowywania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przechowywanie danych jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia lub obrony przez roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane. 


6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
6.1 Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: o prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych o prawo uzyskania kopii danych o prawo do sprostowania o prawo do usunięcia danych o prawo do ograniczenia przetwarzania o prawo do przenoszenia danych o prawo sprzeciwu o prawo wycofania zgody o prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
6.2 Osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z żądaniem dotyczącym realizacji w/w praw w formie pisemnej na adres administratora podany w punkcie 1.3 lub drogą mailową na adres: baranski@intermed.com.pl . 
6.3 Administrator przechowuje informacje o zrealizowanych żądaniach w celu wykazania zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dokumentacja żądań jest przechowywana w sposób zapewniający poufność i integralność danych osobowych. 
7. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILINGU W ramach wykonywanych czynności przetwarzania administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilingu.

bottom of page